Voorwaarden

Op deze pagina vind je onze verschillende voorwaarden. Indien u hieromtrent vragen heeft, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via onze contactpagina.

E-MAIL DISCLAIMER

This email is intended for the exclusive use by the person(s) mentioned as recipient(s). This email and its attachments, if any, contain confidential information and/or may contain information protected by copyrights or does not constitute any commitment from Heritage50 BVBA except when expressly agreed in a detailed written agreement between the intended recipient(s) and Heritage50 BVBA.

If you receive this email by mistake, please notify the sender and delete this email immediately from your system and destroy all copies of it. You may not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or copy this email or any part of it if you are not the intended recipient. This e-mail message has not been subject to audit and can’t be used as prove in the sense of articles 1317-1356 Belgian Civil Code.

This email can not be entitled as any kind of financial or tax advice for which Heritage50 BVBA can be held liable. The personal and private data that you pass on to us, are being managed by Heritage50 BVBA in Belgium with the purpose of being used for administrative or research goals. Due to the inherent insecurity of internet we can not accept any responsibility for any possible virus infection caused by this email and/or attachment or for the abuse of these files in this context by third parties. All rights reserved.

ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Deze algemene voorwaarden maken, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, integrerend deel uit van alle overeenkomsten afgesloten door de BVBA ALLYNCO. De klant – opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan zijn algemene voorwaarden dewelke als niet-bestaande worden beschouwd. Iedere door de klant gestelde voorwaarde of beding dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, is slechts geldig wanneer deze door de BVBA Allynco vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard, en is uitsluitend geldig voor de order die er het voorwerp van uitmaakt.
 2. Alle overeenkomsten worden steeds geacht tot stand gekomen te zijn op het adres van de maatschappelijke zetel van BVBA Allynco. De overeenkomst tussen partijen komt pas tot stand wanneer de BVBA Allynco de bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel de overeenkomst is beginnen uitvoeren. De besteller is vanaf dat ogenblik dan ook gebonden tot het betalen van de opgegeven prijs. De opgegeven prijs is steeds exclusief BTW.
 3. Indien de klant – opdrachtgever zijn woonplaats of maatschappelijke zetel buiten België heeft, kan de BVBA Allynco eisen dat keuze van woonplaats in België wordt gedaan.
 4. Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen contant betaalbaar. In elk geval blijven in geval van levering de goederen eigendom van de BVBA Allynco tot de volledige betaling van de factuur.
 5. Alle klachten en/of protesten betreffende de geleverde goederen en/of diensten dienen per aangetekende brief te geschieden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Nadien worden de geleverde goederen/diensten en de facturen beschouwd als onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.
 6. De niet-tijdige betaling van de facturen geeft de BVBA Allynco het recht om de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van al wat nog verschuldigd is conform de bestelling en/of eerdere bestellingen. In dit geval behoudt de BVBA Allynco zich uitdrukkelijk het recht voor om het resterende gedeelte van de overeenkomst niet meer uit te voeren, zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant -opdrachtgever. Elke factuur die op haar vervaldag niet betaald werd, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling forfaitair en ondeelbaar verhoogd worden met 10 %, echter steeds met een minimum van 125 EUR. Op het totaal verschuldigde bedrag is bovendien vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd van 1 % per maand.
 7. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn steeds ten laste van de klant -opdrachtgever.
 8. Elke persoon die een bestelling plaatst, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde wordt gericht.
 9. In geval de klant de bestelde goederen en/of diensten niet afneemt of op één of andere manier zou afzien van de bestelling, wordt dit beschouwd als contractbreuk en is de BVBA Allynco gerechtigd de betaalde voorschotten integraal te behouden, meer vergoeding van alle andere geleden schade. De BVBA Allynco behoudt steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst en betaling te vorderen, dan wel de ontbinding te vorderen met een schadevergoeding die forfaitair en onherleidbaar bepaald wordt op 30 % van de totale bestelling.
 10.  De door BVBA Allynco opgegeven leveringsdatum is een streefdatum en geldt enkel als aanduiding zonder dat het niet nakomen ervan ooit aanleiding kan geven tot vermindering van de overeengekomen prijs, schadevergoeding, of ontbinding van de overeenkomst.
 11. Alle geschillen over de interpretatie of uitvoering van de overeenkomsten, gesloten met de BVBA Allynco, en de facturen van de BVBA Allynco, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, desgevallend de Vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen.
 12. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.